Zaregistruj svojho 
digitálneho žiaka 
ešte dnes

Zapojte sa

Registráciu je potrebné vykonať do 30..2023 (registrácia bola predĺžená)

Ako sa stať 
digitálnym žiakom

Čo prináša projekt 
Digitálny žiak

Zisti viac Zisti viac

Na čo môžete použiť 350 € príspevok?

Notebooky

350 € príspevok je možné využiť iba na nákup notebooku, All in One PC alebo tabletu, ktorý spĺňa

Pozri viac

Tablety

350 € príspevok je možné využiť iba na nákup notebooku, All in One PC alebo tabletu, ktorý spĺňa

Pozri viac

All in One počítače

350 € príspevok je možné využiť iba na nákup notebooku, All in One PC alebo tabletu, ktorý spĺňa

Pozri viac

Software

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre. Celý nákup musí byť na jednom pokladničnom doklade

Pozri viac

Príslušenstvo pre notebooky

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre. Celý nákup musí byť na jednom pokladničnom doklade

Pozri viac

Príslušenstvo pre tablety

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre. Celý nákup musí byť na jednom pokladničnom doklade

Pozri viac

Klávesnice pre tablety

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre. Celý nákup musí byť na jednom pokladničnom doklade

Pozri viac

Myši a klávesnice

Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre. Celý nákup musí byť na jednom pokladničnom doklade

Pozri viac

1. V čom spočíva podstata Digitálneho príspevku pre žiakov SR?
Kríza spôsobená globálnou pandémiou ochorenia COVID-19, a s ňou súvisiaci nútený prechod k dištančnému online vzdelávaniu, odkryli závažné nedostatky v schopnosti slovenského vzdelávacieho systému plnohodnotne využívať digitálne technológie, upozornili na nedostatočnú úroveň digitálnych zručností pedagógov a žiakov, no najmä, viditeľne poukázali na priepastné rozdiely v oblasti digitálneho vybavenia jednotlivých domácností. 


Zisti viac

2. Kto má na príspevok nárok?
Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) počíta so skupinou približne 152 000 oprávnených užívateľov, pričom primárne ide o štyri skupiny žiakov

Zisti viac

3. Je oprávneným užívateľom príspevku aj žiak školy na Slovensku, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky?
Oprávneným užívateľom príspevku je fyzická osoba – žiak, tak ako je definovaný podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), a ako je zároveň stanovený vo vyzvaní pre národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) (viď odpoveď na otázku číslo 2).

Zisti viac

4. Dokedy je možné o príspevok požiadať a uplatniť si ho?
Žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu o príspevok požiadať do konca júna aktuálneho kalendárneho roka. Registrácia na webovej stránkewww.digitalnyziak.sk bude dostupná do 30. júna 2023. Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 31. októbra 2023.

5. Je potrebné k registrácii prikladať aj nejaké dokumenty a potvrdenia?
Nie, nie je. Údaje všetkých zaregistrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch overí priamo realizátor projektu. V prvom rade je však potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

6. Ako funguje systém zberu dát a overovania nároku na príspevok?
Zber dát pre identifikáciu oprávnených užívateľov príspevku prebieha prostredníctvom webových formulárov zverejnených na stránke www.digitálnyžiak.skTie je možné vyplniť cez internetový prehliadač počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Rozsah dát, ktoré žiak/zákonný zástupca poskytuje prijímateľovi NP, reflektuje zaradenie do jednej zo skupín oprávnených užívateľov príspevku:

Zisti viac

7. Ako a kde si môžem digitálny príspevok uplatniť?
Uplatnenie digitálneho príspevku a zakúpenie konkrétneho digitálneho zariadenia bude možné v širokej škále maloobchodných prevádzok s digitálnou technikou v rámci celého Slovenska. Zamestnanci maloobchodných prevádzok, zapojených do projektu, budú špeciálne zaškolení a budú oprávneným užívateľom príspevku a ich zákonným zástupcom nápomocní v rámci celého procesu výberu optimálneho zariadenia, predaja, uplatnenia príspevku a inicializácie zariadenia.

8. Na aké zariadenia sa digitálny príspevok vzťahuje?
Národný projekt rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie.

Zisti viac

9. Aké sú podmienky uplatnenia digitálneho príspevku?
Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť zákonný zástupca žiaka, ktorý je oprávneným užívateľom príspevku. V prípade plnoletosti žiaka (pri žiakoch vyšších ročníkov stredných škôl) môže nákup a uplatnenie príspevku zrealizovať aj samotný žiak. Zákonný zástupca oprávneného užívateľa/plnoletý oprávnený užívateľ je pri uplatnení príspevku a nákupe zariadenia povinný autorizovanému predajcovi preukázať svoju totožnosť  občianskym preukazom. Predajca následne prostredníctvom informačného systému overí zaradenie zákonného zástupcu/oprávneného užívateľa do jednej zo skupín oprávnených užívateľov a oprávnenosť prijať príspevok. Konkrétne práva a povinnosti zákonných zástupcov/plnoletých užívateľov upravuje dohoda/zmluva, ktorú zákonný zástupca/plnoletý užívateľ podpisuje pri nákupe zariadenia, v rámci ktorej je obmedzený aj prípadný predaj zariadenia. 

10. Ako si vybrať vhodné zariadenie?
Definícia a technická špecifikácia okruhu zariadení, na nákup ktorých je možné uplatniť digitálny príspevok sa nachádza tu. Pri samotnom výbere zariadenia je najvhodnejšie poradiť sa s autorizovaným predajcom techniky, prípadne technické  požiadavky na zariadenie vyplývajúce zo študijných potrieb žiaka konzultovať s učiteľom respektíve povereným pracovníkom školy.

11. Aké sú podmienky reklamácie/vrátenia digitálneho zariadenia, v prípade potreby?
Reklamácie zariadení, zakúpených s využitím digitálneho príspevku, fungujú v štandardnom režime. Zákazník je povinný predajcovi predložiť všetky doklady potvrdzujúce zakúpenie zariadenia. V prípade, že je zariadenie neopraviteľné, predajca ho vymení buď za rovnaký model, prípadne vyšší, s doplatkom. 
V súlade s obchodnými podmienkami jednotlivých predajcov je stanovená aj lehota na prípadné vrátenie či výmenu zakúpeného tovaru. Pri zariadeniach zakúpených s využitím digitálneho príspevku platí v tomto prípade rovnaký režim ako pri akciovom tovare, a teda, výmena a vrátenie tovaru možné je, avšak predajca zákazníkovi fyzicky vracia len sumu zaplatenú nad rámec príspevku. V prípade, že sa zákazník na mieste rozhodne príspevok neuplatniť na nákup iného zariadenia, príde oň.

12. V čom spočíva pridaná hodnota digitálneho príspevku? Akým spôsobom sa deti so zariadením naučia pracovať?
Národný projekt počíta s realizáciou širokej mediálnej, komunikačnej a informačnej kampane, ktorá primárne cieli na oprávnených užívateľov príspevku a ich zákonných zástupcov. V rámci edukačnej a informačnej kampane bude vypracovaná metodika, i séria edukačných videí, ktoré zahŕňajú efektívne, plnohodnotné a bezpečné používanie digitálnych zariadení v praxi (vzdelávací obsah pre žiakov, rodičov, i domácnosti). Všetky potrebné údaje, spolu s jednotlivými edukačnými materiálmi, budú verejne dostupné na oficiálnej webstránke projektu (www.digitálnyžiak.sk).

Zisti viac